پرداخت وام

خانه پرداخت وام
وام روی خط دائمی

به جای فروش خط خود یاران همراه با در نظر گرفتن شرایط ، و با مشاوره با متخصصان این حرفه، خدماتی در جهت پرداخت وام بر روی سیمکارت های دائمی همراه اول در نظر گرفته است.

باتوجه به قیمت و ارزش سیم کارت ها تا 90 درصد ارزش خط وام پرداخت می شود. شرایط ذیل جهت دریافت وام میباشد.

1 پرداخت وام به صورت آنی صورت میگیرد
2 سیمکارت در اختیار مشتری در طول زمان عقد قرارداد می باشد
3 قرارداد در دفترپیشخوان دولت منعقد می گردد
4 زمان بازپرداخت وام به انتخاب مشتری تعیین میگردد
اطلاعات بیشتر